Regulamin

Regulamin świadczenia usług portalu „zakopane na ekranie - zne”.

Artykuł 1.

Postanowienia ogólne

 

 

Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług internetowych oferowanych przez zakopane na ekranie www.zne.pl Barbara Staszel ( nazwa skrócona ) z siedzibą w 34-500 Zakopane ul. Słoneczna 8/33 w tym warunki świadczeń usług płatnych oraz gromadzenia danych osobowych i ich ochronie prawej, a także zasad użytkowania serwisu przez osoby rejestrujące się na portalu oraz usług bezpłatnych.

Artykuł 2.
Definicje portalu zne.pl

§ 1.

Użytkownik" –  to  osoba korzystająca z Serwisu „zakopane na ekranie”. Definicja  „Użytkownik” to zarówno osoba fizyczna, prawna, jak i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, spółki i inne podmioty gospodarcze.

§ 2.

zne" - operator Serwisu:

Imię

BARBARA

Nazwisko

STASZEL

Numer NIP

7361638733

Numer REGON

122492796

Firma przedsiębiorcy

ZAKOPANE NA EKRANIE www.zne.pl, www.tvtube.pl, www.aqq.xxx STASZEL BARBARA

§ 3.

Nazwa skrócona – „zakopane na ekranie www.zne.pl Staszel Barbara”.

§ 4.

 „Usługa” – określone świadczenie „zne” na rzecz Użytkownika zarejestrowanego w serwisie.

§ 5.

Pakiety” – zestawy usług oferowanych przez „zne” dla użytkownika. 

§ 6.

Zdjęcie" - dowolny element graficzny, który został wdrożony w portalu przez Użytkownika lub operatora.

§ 7.

Serwis" - serwis www.zne.pl  wraz z zestawem wszystkich oferowanych usług.

§ 8.

Faktura pro forma” - dokument wystawiany przez Operatora „zne” przed dokonaniem płatności i stanowiący podstawę jej wniesienia. 

§ 9.

Zawieszenie wykonania usługi” – czasowe lub całkowite  wstrzymanie świadczenia usługi przez „zne” na rzecz użytkownika polegające w szczególności na usunięciu zamieszczonych przez Użytkownika zawartości znajdującej się na podstronie Użytkownika z Serwisu www.zne.pl

§ 10.

Certyfikat” – status podmiotu gospodarczego, który został zweryfikowany przez serwis „zne” pod względem jego autentyczności, statusu prawnego oraz legalności jego funkcjonowania. 

§ 11.

Usługi płatne” – usługi za które serwis „zne” pobiera opłaty.

§ 12.

Dutki” – waluta wewnętrzna serwisu „zne”.

§ 13.

Konto użytkownika” – konto założone przez użytkownika serwisu „zne” z panelem dostępu do dostępnych i oferowanych usług przez „zne” na rzecz Użytkownika.

§ 14.

Podmiot gospodarczy” – dostępna funkcja rejestracji podmiotu gospodarczego za pomocą serwisu „zne” – dostępna po założeniu konta użytkownika i jego aktywacji.

§ 15.

Regulamin” – zawartość treści dotyczącej działalności „zne”, polityki prywatności serwisu, praw i obowiązków Użytkownika, oraz regulacji prawnych wynikających z działalności serwisu.

 

Artykuł 3.
Uprawnienia Użytkownika.

§ 1.

 Usługa świadczona jest przez „zne” na rzecz Użytkownika w okresie rejestracji w serwisie. 

§ 2.

Rejestracja konta w serwisie „zne” jest i zawsze będzie darmowa. Za rejestrację konta serwis „zne” nie pobiera żadnych opłat. Rejestracja jest możliwa po zapoznaniu się z regulaminem serwisu „zne” i zaakceptowaniu jego zawartości.

§ 3.

Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z korzystania z usług serwisu „zne” poprzez usunięcie konta z serwisu za pomocą ustawień konta i jego kasacji.

§ 4.

Użytkownik ma prawo zażądać od serwisu „zne” faktury VAT na płatne usługi w tym certyfikacji obiektu, lub wykupieniu płatnej usługi reklamowej zwanych dalej „Pakietami”. W chwili dokonania zakupu oferowanej usługi serwis „zne” dostarczy fakturę VAT drogą elektroniczną na wskazany adres email przypisany do konta użytkownika. Użytkownik ma prawo dokonać zmiany formy dostarczenia faktury, o której to ma obowiązek poinformować serwis „zne”. Faktura zostanie dostarczona w terminie do 14 dni roboczych od momentu deklaracji sposobu dostarczenia faktury.

 

Artykuł 4.
Procedura rejestracji w Serwisie.

§ 1.

Każdy z Użytkowników serwisu „zne” zobowiązany jest do korzystania z oferowanych usług w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.

§ 2.

Warunkiem uczestnictwa i rejestracji w serwisie „zne” jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jak również na udostępnianie swoich danych osobowych za pośrednictwem serwisu „zne” w związku z realizacją konkretnych usług świadczonych przez serwis „zne”.

§ 3.

Użytkownik, który jest zainteresowany korzystaniem z odpłatnych usług oferowanych przez serwis „zne” zobowiązany jest do:

a). Wyboru Pakietu usług oferowanych przez serwis „zne” w zakładce reklama. 
b). Podania wszystkich zgodnych z prawdą i niezbędnych danych osobowych dostępnych w formularzu podczas wyboru Pakietu,
 
c). umieszczenia zdjęć z prawem do ich publikacji  w Serwisie i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
 
d).Wyboru sposobu płatności w systemie Payu lub zapłaty formie gotówki lub przelewu bankowego.

§ 4.

„Zne” oświadcza, że szczegółowe dane mające na celu określenie usług wchodzących w skład Pakietów oferowanych przez serwis „zne” dostępne są na stronie serwisu www.zne.pl w zakładce reklama. „zne” zastrzega, że Użytkownik nie ma możliwości wyboru części składnej danego Pakietu, a jedynie wykupu całości Pakietu zgodnego z opisem.

§ 5.

Wszystkie dane do podania których zobowiązany jest Użytkownik powinny być podane zgodnie z prawdą, stanem faktycznym i prawnym obowiązującym w chwili wypełniania formularza dostępnego w serwisie. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność karną za prawdziwość tych danych, zarówno wprowadzanych przez niego osobiście jak i osobę przez niego uprawnioną.

§ 6.

W razie wątpliwości co do prawdziwości danych wprowadzonych do serwisu „zne” oraz w stosunku do osoby wypełniającej formularz, serwis „zne” zastrzega sobie prawo ich zweryfikowania za pomocą wszelkich  dostępnych, zgodnych z prawem środków komunikacji w tym między innymi weryfikacji za pomocą rozmowy telefonicznej, poczty polskiej lub osobistej kontroli obiektu.

§ 7.

W sytuacji braku możliwości zweryfikowania opisanych wyżej danych wprowadzonych w ramach reklamy w serwisie - „zne” uprawniony jest do wstrzymania się w każdym czasie ze świadczeniem usługi na rzecz Użytkownika do czasu ostatecznego zweryfikowania w/w danych lub całkowitego usunięcia ze stron serwisu Podmiotu Gospodarczego lub konta Użytkownika.

§ 8.

Użytkownik może na stronach Serwisu zamieszczać wyłącznie zdjęcia, których jest właścicielem lub autorem lub w stosunku do których uzyskał zgodę na ich publikację od uprawnionej osoby. Na żądanie serwisu „zne”  Użytkownik jest obowiązany przedstawić dowód uzyskania takiej zgody. Umieszczenie zdjęcia w Serwisie przez Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest autorem zdjęcia bądź posiada wymaganą przez prawo zgodę na publikację zdjęcia, a tym samym bierze na siebie odpowiedzialność za zamieszczone w serwisie „zne” zdjęcia.

§ 9.

Każdy Użytkownik serwisu  jest odpowiedzialny za naruszenie swoim działaniem lub zaniechaniem praw autorskich osób trzecich. W przypadku zgłoszenia pod adresem serwisu „zne” jakichkolwiek roszczeń osób trzecich powstałych na skutek zamieszczenia w Serwisie przez Użytkownika zdjęć lub innych materiałów w tym również treści w formie tekstu - Użytkownik podejmie na swój koszt wszelkie, niezbędne środki obrony przed roszczeniami osób trzecich oraz zobowiązany jest pokryć wszelkie uzasadnione koszty jakie poniósł „zne” na skutek wystąpienia z takimi roszczeniami przez osoby trzecie.

§ 10.

Zabronione jest zamieszczanie wszelkich form treści niezgodnych z prawem, w tym w szczególności wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób fizycznych i prawnych, rozpowszechniających wizerunek osób, które nie wyraziły zgody na rozpowszechnianie wizerunku w Serwisie.

§ 11.

„zne” oświadcza, iż rejestruje wszystkie konta jak i wprowadzone na nich zmiany wraz z adresami IP z jakich zostały dodane na stronie serwisu i w razie wykrycia lub otrzymania informacji o  podejrzeniu  popełnienia przestępstwa uprawniony jest do poinformowania o tym właściwych organów ścigania, w tym między innymi Prokuratury i Policji, Urzędu Skarbowego i innych instytucji Państwowych w zależności od wymogu i właściwości. 

§ 12.

Akceptacja  Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie pola wyboru akceptacji Regulaminu oraz kliknięcie przycisku Akceptuję. Umieszczenie materiałów w Serwisie „zne” oraz akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza, iż Użytkownik zapoznał się w całości z jego treścią i akceptuje warunki regulaminu będącego tym samym formą zawarcia umowy pomiędzy Serwisem „zne” a Użytkownikiem.

§ 13.

„zne” oświadcza, iż w razie wątpliwości co do legalności źródeł pochodzenia umieszczonych wszelkich treści oraz innych materiałów w tym również zdjęć oraz danych podmiotu gospodarczego  uprawniony jest w każdym czasie do zawieszenia lub całkowitego zaniechania wykonania usługi na rzecz Użytkownika do czasu wyjaśnienia przez użytkownika istniejących wątpliwości. Równocześnie serwis „zne” oświadcza, że zgromadzone środki w formie dutków na koncie zablokowanym z winy Użytkownika nie podlegają zwrotowi.

§ 14.

Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania „zne” o każdej zmianie danych zawartych w formularzu podczas rejestracji konta lub dodawania podmiotu gospodarczego do bazy danych pod rygorem zawieszenia lub całkowitego zaniechania świadczenia usługi przez serwis „zne” do czasu weryfikacji zmienionych danych w formularzu przez serwis „zne”

§ 15.

„zne” oświadcza, że podmioty gospodarcze zarejestrowane w serwisie „zne” posiadające „CERTYFIKAT AUTENTYCZNOŚCI” – na okres certyfikacji nie posiadają możliwości zmiany danych podanych w formularzu podczas rejestracji i jest to możliwe tylko i wyłącznie za pośrednictwem serwisu „zne” w formie tylko i wyłącznie stawiennictwa osobistego jednej ze stron. Jeżeli serwis „zne” w związku z ponowną certyfikacją obiektu będzie musiał przedsięwziąć środki mające na celu ponowne zweryfikowanie podmiotu gospodarczego – obciąży kosztami użytkownika zgodnie z tabelą opłat znajdującej się w zakładce reklama.

§ 16.

Użytkownik zarejestrowany uprawniony jest do wyboru sposobu płatności za zamówioną usługę jeżeli jest ona płatna. „zne” oferuje Użytkownikowi możliwość dokonania zapłaty:

a) Online poprzez serwis Payu.pl www.pauy.pl

b) w formie przelewu bankowego, w siedzibie serwisu „zne” lub za pomocą przekazu pocztowego. Istnieje również możliwość zapłaty podczas zawierania umowy na usługi serwisu „zne” podczas wizyty przedstawiciela serwisu na obiekcie podczas jego weryfikacji.

§ 17.

Z płatnej formy reklamy w serwisie „zne” mogą skorzystać tylko i wyłącznie: osoba fizyczna, prawna, jak i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, spółki i inne podmioty gospodarcze, które posiadają „CERTYFIKAT AUTENTYCZNOŚCI” nadany przez przedstawiciela serwisu „zne”.

§ 18.

Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz udostępniania swojego Loginu i Hasła innym osobom.

§ 19.

Użytkownik zarejestrowany uprawniony jest do wyboru sposobu płatności za zamówioną usługę jeżeli jest ona płatna. „zne” oferuje Użytkownikowi możliwość dokonania zapłaty:

a) Online poprzez serwis Payu.pl www.pauy.pl

b) w formie przelewu bankowego, w siedzibie serwisu „zne” lub za pomocą przekazu pocztowego. Istnieje również możliwość zapłaty podczas zawierania umowy na usługi serwisu „zne” podczas wizyty przedstawiciela serwisu na obiekcie podczas jego weryfikacji.

§ 20.

Wszelkie reklamacje należy zgłaszać za pomocą formularza reklamacji dostępnego w stopce serwisu.
Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać imię, nazwisko, adres e-mail podmiot którego dotyczy reklamacja oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez obsługę serwisu „zne”.

 

Artykuł 4.
Warunki i sposób dokonania zapłaty

§ 1.


Z chwilą wyboru płatnej formy reklamy w serwisie „zne” Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za zakupione Pakiety reklamowe lub inne usługi oferowane przez serwis "zne"

§ 2.

Sprzedający przyjmuje następujące formy płatności:

a). przedpłata na konto bankowe – uruchomienie usługi płatnej następuje po wpłynięciu pieniędzy na firmowe konto bankowe serwisu „zne”.
b). przelew elektroniczny za pośrednictwem serwisu płatności internetowych obsługiwanych przez firmę PayU S.A. (w przypadku wyboru opcji „płacę teraz” Kupujący zostanie skierowany na bezpieczną stronę wybranego Banku w celu dokonania wpłaty za złożone zamówienie). Operacja ta jest nieodwracalna i po jej zakończeniu środki zostaną przelane na konto serwisu „zne” na numer rachunku : 97102034660000970200916171 zakopane na ekranie
www.zne.pl Staszel Barbara.
Z chwilą odnotowania wpłaty na koncie usługa zostanie aktywowana do 48h.
W tym okresie serwis „zne” uprawniony jest do zweryfikowania danych Użytkownika oraz treści (w tym zdjęć i tekstów) umieszczonych przez Użytkownika na serwisie. W takiej sytuacji zastosowanie ma treść Artykułu 4 niniejszego Regulaminu. Z chwilą pozytywnego zweryfikowania Podmiotu gospodarczego opłacającego płatną usługę w serwisie, serwis „zne” niezwłocznie udostępni możliwość otrzymania faktury drogą elektroniczną lub na żądanie dostarczy fakturę za pomocą innych środków usług pocztowych.

§ 3.

W przypadku braku kontaktu i wpłaty za złożone zamówienie, po upływie 10 dni od jego złożenia system serwisu automatyczne usunie takie zamówienie.

§ 4.

Cena podana przy każdej usłudze płatnej jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych usług do oferty serwisu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach serwisu bądź wprowadzania w nich zmian. Wprowadzone zmiany obejmą jednak nowe produkty lub ich uruchomienie już po ogłoszeniu zmian, a zmiany te nie będą miały żadnego wpływu na już uruchomione usługi i pakiety reklamowe.

§ 5.

W przypadku wyboru tradycyjnego sposobu płatności zapłata następuje na podstawie widocznego w aplikacji płatności podsumowania płatności w formie faktury pro forma. W tym wypadku uruchomienie Po wpłynięciu środków pieniężnych na rachunek bankowy serwisu „zne” usługa płatna zostanie uruchomiona do 48h od zaksięgowania się środków oraz weryfikacji konta jak i reklamowanego podmiotu. W sytuacji pozytywnej weryfikacji danych Użytkownika i zaakceptowania całej treści umieszczonej przez Użytkownika i po otrzymaniu środków pieniężnych przez serwis „zne” niezwłocznie zostanie wystawiona i przesłania Użytkownikowi faktura VAT za zakupione usługi płatne.

 

Artykuł 5.
Zmiana Regulaminu.

§ 1.

Serwis „zne” może zmienić niniejszy Regulamin po uprzednim powiadomieniu Użytkownika przez zamieszczenie stosowanej informacji w Serwisie o dokonanej zmianie. Po upływie 14 dni od opublikowania informacji o zmianach w Regulaminie jeżeli Użytkownik nie zgłosi sprzeciwu co do treści zmian Regulaminu, uznaje się, że zmiany te zostały przez Użytkownika zaakceptowane.

§ 2.

Serwis „zne” publicznie na stronie głównej poinformuje użytkowników o zmianie regulaminu, jeżeli takowa nastąpi.

 

Artykuł 6.
Warunki techniczne świadczenia usług.

W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest od użytkownika:

a). połączenie z siecią Internet za pośrednictwem usługodawcy internetowego.

b). przeglądarka internetowa – obsługa wszystkich przeglądarek.

c). oprogramowania Java w wersji aktualnej, dostępnego pod adresem http://www.java.com/pl/

d). zaakceptowanie certyfikatu i uruchomienie apletu Javy. Wygląd okna apletu może sie różnić w zależności od wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

 

Artykuł 7.
Warunki świadczenia usług.

§ 1.

Serwis „zne” zobowiązany jest do nieprzerwanego świadczenia usług na rzecz Użytkownika, które zostały przez niego opłacone w okresie ich aktywacji.

§ 2.

W razie konieczności czasowego odłączenia dostępu do usług Serwisu „zne” obsługa jest obowiązana poinformować o tym fakcie Użytkowników z co najmniej 12 godzinnym wyprzedzeniem, jeżeli została zaplanowana np.: przerwa techniczna/konserwacja na serwerze.

§ 3.

Serwis „zne” nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: 
a). braku ciągłości świadczenia usług niezawinionego przez serwis „zne”
 
b). podania fałszywych, niezgodnych ze stanem faktycznym  lub niepełnych danych w trakcie rejestracji w Serwisie i w czasie późniejszym przez Użytkownika
  lub powodujących naruszenie prawa.
c). naruszenia postanowień Regulaminu serwisu „zne” przez Użytkownika,
 
d). wypadków losowych typu kataklizmów, wojny, złej jakości wczytywania elementów strony z winy łącza lub urządzenia Użytkownika.
 
e). działania czynników i osób trzecich nie zawinionych przez serwis „zne”, na które nie miał on wpływu lub którym nie mógł zapobiec.

Artykuł 8.
Regulacje prawne usług.

§ 1.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 2.

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze stosowania niniejszej umowy jest właściwy dla siedziby serwisu „zne” w Zakopanem.

§ 3.

Regulacje dotyczące polityki prywatności oraz ochrony danych osobowych serwisu „zne” znajdują się w odrębnym dokumencie dostępnym w stopce serwisu
pt: „Polityka Prywatności” oraz pod linkiem Polityka prywatności

Pogoda na dziś:

Pogoda Zakopane z serwisu

Mapa 3D